अनुज्ञप्ती धारकांची संख्या

अ. क्र.

अनुज्ञप्तीचा प्रकार

संख्या

अडत्या

२८१

व्यापारी अ वर्ग
व्यापारी ब वर्ग

३१२
१०९४

प्रक्रिया अ वर्ग
प्रक्रिया ब वर्ग

0
1

सहकारी संस्था अ वर्ग
सहकारी संस्था ब वर्ग

-
-

हमाल

१३२

मापाडी

००

 

एकूण :  

१८६० 

अनुज्ञप्ती धारकांची यादी 2022-23

अनुज्ञप्ती धारकांची यादी 2021-22

अनुज्ञप्ती धारकांची यादी 2019-20

अनुज्ञप्ती धारकांची यादी 2018-19

अनुज्ञप्ती धारकांची यादी 2017-18

अनुज्ञप्ती धारकांची यादी 2016-17

प्रशासकीय कार्यालयाचा पत्ता

कल्याण कृषि उत्पन्न बाजार समिती कल्याण,
मा. शरदचंद्रजी पवार मुख्य बाजार आवार, "एन" टाईप इमारत,
1 ला मजला, कल्याण-शील रोड,
कल्याण (प) - 421 301
जि. ठाणे, महाराष्ट्र, भारत

दूरध्वनी क्रमांक : ०२५१ २९७ ०३१६

ओळख

कल्याण कृषि उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना तत्कालीन मुंबई सरकारने मुंबई कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (नियम) अधिनियम १९३९ च्या कलम ४(१) प्रमाणे दि. ०१.०५.१९५७ रोजी केली व भात, तांदुळाचे नियम व बाजार क्षेत्र घोषित केले. सद्यस्थिस्तीत कल्याण व डोंबिवली अशी दोन मोठी शहरे यांचा समावेश आहे.