गाळे धारक

अ. क्र.  विभाग  मजले  एकुण  गाळे संख्या 
अन्न धान्य विभाग - १    १४०   
  इमारत "ए - १०" (तळ मजला + २)    १०२
  इमारत "बी - १३"  (फक्त तळ मजला)    २४
  इमारत "सी - १४"  (फक्त तळ मजला)    १४
अन्न धान्य विभाग - 2   ५८७  
  इमारत "सी - १"  (तळ मजला + १)    ७५ 
  इमारत "ए - २"  (तळ मजला + १)    १०९ 
  इमारत "ए - ४"  (तळ मजला + १)    १०९ 
  इमारत "बी - ५"  (तळ मजला + १)    ६५
  इमारत "बी - ६"  (तळ मजला + १)    ६५
  इमारत "बी - ७"  (तळ मजला + १)    ६५
  इमारत "बी - ८"  (तळ मजला + १)    ६५
  इमारत "ए - ९"  (फक्त तळ मजला)   ३४
भाजीपाला बाजार - १    ३५३  
  इमारत "जे"      १३०
  इमारत "के"      २८
  इमारत "एल"      ४२
  इमारत "एम"      १०५
  इमारत "एन"      १२
  इमारत "पी"      ३६
  इमारत "ए"      -
फळ व भाजीपाला बाजार - विभाग - १    ११५  
  इमारत "ड" टाईप      ११५
५  फळ व भाजीपाला बाजार - विभाग - २    ३२४  
   इमारत "अ" टाईप      ३२४
फुलबाजार    - -
७  जनावरे बाजार    - -

गाळे धारकांची यादी दि. ०३.०५.२०२१ - बघा

प्रशासकीय कार्यालयाचा पत्ता

मा. शरदचंद्रजी पवार मुख्य बाजार आवार, "एन" टाईप इमारत,
1 ला मजला, कल्याण-शील रोड,
कल्याण (प) - 421 301
जि. ठाणे, महाराष्ट्र, भारत

दूरध्वनी क्रमांक : ०२५१ २९७ ०३१६

ओळख

कल्याण कृषि उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना तत्कालीन मुंबई सरकारने मुंबई कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (नियम) अधिनियम १९३९ च्या कलम ४(१) प्रमाणे दि. ०१.०५.१९५७ रोजी केली व भात, तांदुळाचे नियम व बाजार क्षेत्र घोषित केले. सद्यस्थिस्तीत कल्याण व डोंबिवली अशी दोन मोठी शहरे यांचा समावेश आहे.